Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Léčba bortezomibem

Jedná se o tzv. inhibitory proteazomu, u nichž dosud nebyly objasneny všechny mechanismy úcinku. Jisté však je, že tvorba a rozklad signálních bílkovin je duležitá pro prežití jak nádorových bunek, tak i pro reprodukci bunek, dále pro bunecnou adhezi a tvorbu nových cév. Štepení techto bílkovin je regulováno tzv. proteazomy. Jedná se o komplexy enzymu vyskytující se jak ve zdravých, tak i v nádorových bunkách, které provádí regulované štepení nepotrebných bílkovin v bunkách.

Bortezomib potlacuje úcinky proteazomu a tím zpusobuje, že se znicí nebo vzájemne vyruší bunecné funkce v nádorových bunkách. Tento proces následne utlumí rust nádoru a vnik nových krevních cév. To zpusobí zánik nádorových bunek (apoptóza) a zároven témer znemožní výmenu informací mezi pojivovými bunkami kostní drene.

V Evrope byl bortezomib schválen k lécbe mnohocetného myelomu v dubnu roku 2004 pod obchodním jménem Velcade® pro ty pacienty, kterí prošli nejméne dvema typy chemoterapie a ve tretí (tzv. tretí lécebná linie) již byla progrese choroby zaznamenána. Od dubna 2005 byl Velcade® schválen též pro lécbu pacientu relabujících po jednom typu chemoterapie, tedy pro tzv. druhou lécebnou linii. Lécba Velcade® coby monoterapie (tj.bez kombinace s jinými preparáty) by mela být ordinována pacientum, kterí bud již transplantaci kostní drene podstoupili nebo pro ne není vhodná. V září 2008 byl schválen Velcade® v kombinaci s melphalanem a prednisonem pro léčbu dosud neléčených pacientů s mnohočetným myelomem, pro které nepřicházejí v úvahu vysoké dávky chemoterapie s transplantací kostní dřeně. Optimální doba trvání lécby Velcade® není zatím známa.

K nejcastejším vedlejším úcinkum, které se projevily behem studií testujících Velcade®, patrily: únava, pocit slabosti, nevolnost, nauzea, prujem, snížená chut k jídlu a zácpa. Navíc muže lécba vést ke snížení koncentrace krevních desticek, k periferní neuropatii (pocit znecitlivení, brnení nebo bolesti v koncetinách), k horecce, zvracení a anémii. Za vážné vedlejší úcinky byly uvedeny tyto vzácne se vyskytující stavy: horecka, zápal plic, silný prujem, zvracení, dehydratace a závrat.