Myelom-Gruppe Rhein-Main

Naposledy změněno: 12. ledna 2013

Často pokládané otázky

Jak častý je výskyt mnohočetného myelomu?

Mnohočetný myelom je druhá nejčastější forma zhoubného onemocnění kostní dřeně a řadí se k lymfomům non-Hodgkinova typu. Jedná se o relativně řídkou formu nádorového onemocnění, která tvoří zhruba jedno procento nádorů a přibližně dvě procenta úmrtí na nádorové onemocnění. Podle odhadů Evropské sítě registrů nárdorových onemocnění  je v Evropě každý rok zaznamenáno 21 420 nových případů mnohočetných myelomů a přibližně 15 000 úmrtí na tuto chorobu. Odhaduje se, že v Evropě nyní žije přibližně  60 000 lidí s touto chorobou (UICC – Mezinárodní unie proti nádorovým onemocněním)

Koho myelom nejčastěji postihuje?

Většina pacientů s mnohočetným myelomem má přes 60 let. To vede k závěru, že pravděpodobnost onemocnění touto formou nádorového onemocnění se zvyšuje s rostoucím věkem. Přesto i mnoho mladých lidí trpí mnohočetným myelomem. Existuje na tuto chorobu lék?

V případě mnohočetného myelomu existuje naděje na trvalé uzdravení pouze v případech lokalizovaného výskytu choroby (solitární plazmocytom) a u mladších pacientů představuje šanci na vyléčení alogenní (od jiné osoby) transplantace kostní dřeně. Odhlédneme-li od těchto případů, je mnohočetný myelom současnými metodami nevyléčitelný. Cílem terapie je tedy prodloužení života a zlepšeníkvality života.

Is there a cure for multiple myeloma?

With multiple myeloma, permanent healing is only possible in cases of localised occurrence at just one point (solitary multiple myeloma) and, with younger patients, following an allogenic bone marrow transplantation (from another person). Apart from this, multiple myeloma is incurable with current treatment methods. The aim of therapy is therefore the prolongation of life and optimisation of the quality of life.

Jaká je doba přežití pacientů s mnohočetným myelomem?

Průměrná doba přežití, počítáno od okamžiku stanovení diagnózy, je často uváděna pět až osm let. Nicméně se jedná jen o průměrné hodnoty a doba přežití může být podstatně delší. Podle studie Evropského registru nádorových onemocnění (2002) pouze jedna třetina pacientů s mnohočetným myelomem žije déle než pět let.

Nahoru na stránku

Je choroba nakažlivá nebo dědičná?

Mnohočetný myelom není nakažlivý.

Přestože přímí příbuzní (rodiče, sourozenci) nemocných s mnohočetným myelomem mají sami vyšší riziko onemocnění, nejedná se o dědičnou chorobu ve vlastním slova smyslu.

Jak mám interpretovat "Informace o prognóze"?

Mějte prosím na zřeteli, že u několika pacientů se stejnou diagnózou, může progrese choroby probíhat velmi rozdílně a v závislosti na tom se mohou lišit i formy léčby. I když mají statistické informace o postupu vlastní choroby jistou vypovídací hodnotu, neměli by být přeceňovány nebo chybně interpretovány tak, aby vedly ke zbytečné ztrátě naděje.  

Zde několik slov na vysvětlenou: často se můžete setkat s termínem průměrná doba přežití. Pokud je průměrná doba dožití např. pět let, neznamená to, jak se často předpokládá, že člověk bude žít již jen pět let, ale znamená to, že polovina pacientů přežije déle než pět let. Skupina pacientů, která docílí tohoto průměru (střední hodnoty) rovněž zahrnuje pacienty, kteří byli možná úspěšně vyléčeni, tj. v principu mají naději na normální dobu přežití.

Dále je třeba si uvědomit to, že výsledky studií se vztahují pouze k minulosti. Protože se data ke studiím shromažďují zpravidla zpětně, nejsou brány v potaz nejnovější léčebné metody, které stále zvyšují pravděpodobnost vyléčení. Dále se každá studie věnuje pouze určité skupině pacientů a žádná studie nemůže pokrýt všechny nemocné.

Každý pacient reaguje na léky a další postupy individuálně. V důsledku toho lze učinit prognózu, např. na základě specifických rizikových faktorů, pouze pro daný případ. Proto je osobní konzultace s vaším lékařem nenahraditelná. Není však možné přesně předpovědět skutečný průběh vlastní nemoci.